انواع جنس و بافت پوستر دیواری | کاغذ دیواری سفارشی

G-Cross

جنس کاغذ دیواری اکلیلی

کاغذ دیواری G-Cross (کراس اکلیلی)
نوع: paper back
بافت: ضربدری اکلیل دار
جلوه : نیمه براق
300 گرم

Gritty

بافت کاغذ دیواری خام گریتی

کاغذ دیواری Gritty (گریتی)
نوع: paper back
بافت: شنی
جلوه : نیمه مات
250 گرم

FIBRO

بافت فیبرو

کاغذ دیواری Fibro (فیبرو)
نوع: paper back
بافت: پوشالی
جلوه : نیمه مات
250 گرم

Metallic

بافت چرمی متالیک

کاغذ دیواری Metallic (متالیک)
نوع: paper back
بافت: چرم کم عمق
جلوه : براق متالیک (جلوه براق این کاغذ در عکس مشخص نمی شود – رنگهای زمینه نقره ای پیدا می کنند)
260 گرم

Cross

بافت ضربدری

کاغذ دیواری Cross (کراس)
نوع: paper back
بافت: ضربدری
جلوه : نیمه براق
300 گرم

Sandy V2

بافت شنی منظم

کاغذ دیواری Sandy V2 (سندی 2)
نوع: paper back
بافت: کتان
جلوه : نیمه براق
200 گرم