آسمان مجازی درخت سبز و شکوفه های زرد و ارغوانی 2×3-6