کاغذ دیواری پوستر چهره زن با آرایش آبی و گل های اکلیلی ART-F189