کتابخانه سنتی ایرانی با ظروف صنایع دستی سرامیکی WORLD-A125