کاغذ دیواری پنجره چوبی ایرانی به همراه گچبری و کتیبه و حفاظ سنتی WORLD-A109