پوستر هنری نستعلیق خوشنویسی سنتی و طرح شاهزاده قجری ART-C98