کاغذ دیواری پوستر نقشه جهان خاکستری با طرح نقش ماندالا و برجسته WORLD-M40